archief berichten

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 december 2019

Beste leden van de Vereniging Stevensbeek,

 

zoals al eerder aangekondigd vindt op 17 december 2019 een volgende algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Stevensbeek plaats.

 

Bent u lid, dan bent u hiervoor van harte uitgenodigd. Bent u nog geen lid, dan nodigen wij u uit dat alsnog te worden en naar de ALV te komen.

 

De ALV wordt gehouden in ’t Stekske, aanvang 19.30 uur stipt. De koffie staat vanaf 19.15 uur klaar.

 

Agenda:

1)         Welkom – opening

2)         Vaststellen notulen ALV 28 mei 2019

3)         Mededelingen van het bestuur

4)         Mededelingen vanuit de werkgroepen

-      Werkgroep Stevensgroen, presentatie plan Patersveld, toelichting stand van zaken

-      Werkgroep Jeugdpanel

-      Werkgroep Bevrijdingsfestival

5)         (Her)benoeming bestuur vereniging

6)         Benoeming commissie jaarrekening 2019

7)         Update speerpunten vereniging:

-      Ontwikkelingen plan Lindebeek, Stevenshof (presentatie Reuvers Bouw na ALV)

-      Stand van zaken Bovans

-      Stand van zaken Vitale Kernen

-      Dorpsontwikkelingsplan

8)         Rondvraag

 

9)         Sluiting van de vergadering

 

Ten aanzien van agendapunt 2 (notulen vorige ALV) geldt dat het concept voor deze notulen te raadplegen is op de website 

 

Er wordt natuurlijk weer een verslag gemaakt van de ALV, dat te zijner tijd op de website zal worden gepubliceerd.

  

Ten aanzien van agendapunt 5 ((her)benoeming bestuur vereniging) geldt dat elk van de huidige bestuursleden zich herkiesbaar stelt. Echter, indien andere leden interesse hebben in een bestuursfunctie van onze vereniging, dan worden zij uitgenodigd zich aan te melden bij Theo van Oorschot (06-52064333) dan wel Juan Jakobs (06-12047540).

 

Aansluitend aan de ALV zal Reuvers Bouw, de ontwikkelaar van plan Lindebeek, Stevenshof – samen met makelaar Twan Poels – het definitieve plan voor fase 1 van het plan Lindebeek, met bijbehorende planning en (te koop zijnde) woningen, presenteren en u overigens informeren over al datgene wat in dit verband relevant is.

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat ook die bewoners van ons dorp, die ervoor gekozen hebben om geen lid te worden van onze vereniging, de presentatie van de Reuvers Bouw kunnen bijwonen, vindt dit deel van de vergadering formeel niet in het kader van de ALV plaats, maar aansluitend daarop. De bedoeling is dat we met dit deel van de vergadering omstreeks 20.45 uur aan zullen vangen. 

Inloopspreekuur door Vrijwilligerspunt en Dorpsteam Sint Anthonis

 

In april gaat het Vrijwilligerspunt samen met het Dorpsteam in een aantal kerkdorpen inloopspreekuren houden. Iedereen die kennis wil maken met medewerkers van het Dorpsteam en Vrijwilligerspunt, is van harte welkom om binnen te lopen.

 

Het inloopspreekuur in Stevensbeek vindt plaats op:

 

Woensdag 10 april in ’t Stekske van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Voor welke vragen kunt u binnenlopen?

Informatie over vrijwilligerswerk: voor u zelf of voor uw vereniging. Iedereen die een persoonlijke vraag aan het Dorpsteam heeft of wil weten wat het Dorpsteam doet nodigen we ook van harte uit. De koffie en thee staan klaar en aanmelden is niet nodig.

 

 

Meer informatie: vrijwilligerspuntsintanthonis@sociom.nl of 0485-700500 (Wendy Huijbers) en dorpsteam@sintanthonis.nl of 0485 – 700521. Impressions

Onze doelstelling.

Goed wonen door samenleven

 

De Vereniging Stevensbeek heeft als doel de leefbaarheid in Stevensbeek te versterken en de levensloop-bestendigheid  en de attractiviteit te vergroten. 

 

 

Vereniging Stevensbeek

Lactariaweg 20

5844 AJ Stevensbeek

dorpsraadstevensbeek@gmail.com

KvK 67425356

 Download
Welkom in Stevensbeek
welkom in Stevensbeek.mp4
MP4 video/audio bestand 82.0 MB