archief berichten


 

 

DODENHERDENKING

GEMEENTE SINT ANTHONIS

D.D. 4 MEI 2021

te STEVENSBEEK

 

door Theo van Oorschot,

voorzitter DorpsRaad Stevensbeek

 

Ons dorp is klein in omvang en kent een relatief korte geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog maakt een duidelijk en onuitwisbaar deel uit van die geschiedenis. Nabij ons dorp heeft in het najaar van 1944 de enige tankveldslag ooit in Nederland plaatsgevonden. Er was sprake van stevige gevechten tussen Duitse en geallieerde strijdkrachten, waarbij ook de nodige doden zijn gevallen. De diverse witte kruizen, die dezer dagen weer geplaatst zijn langs de route van de vorig jaar opgezette bevrijdingsroute in en rondom ons dorp, laten dat ook zien.

 

Uiteraard staan wij tijdens Dodenherdenking in de eerste plaats stil bij alle slachtoffers die wereldwijd, in Europa, in Nederland en heel concreet hier in Stevensbeek zijn gevallen. Onze gedachten zijn bij hen.

 

De Tweede Wereldoorlog heeft helaas ook diverse slachtoffers onder bewoners van ons dorp geëist. Ik noem hieronder de namen van die slachtoffers, ter dankbare herinnering aan hen:

 

-        Johannes Cornelissen

-        Martinus van der Cruijsen

-        Johannes Lotterjouk, en

-        Petrus Bergmans.

 

Als dorp willen wij op dit punt niet onvermeld laten:

-        Cornelis Pluk,

 

een dorpsbewoner die in Nederlands-Indië in oorlogsomstandigheden het leven liet. Onze herinneringen gaan ook uit naar hem.

 

Het thema voor de Dodenherdenking dit jaar is ‘Na 75 jaar vrijheid!’ Dit thema roept vragen op als ‘Waar staan we nu?’ en ‘Hoe vrij zijn wij in 2021?’ Alhoewel coronamaatregelen de vrijheid van ons allemaal het afgelopen jaar – en nog steeds – enorm hebben ingeperkt, moeten we vaststellen dat wij in Nederland en ook hier in Stevensbeek in beginsel ‘vrij’ zijn om te gaan en staan waar wij willen en eigen keuzes te maken.

 

 

Wij waarderen en koesteren onze vrijheid enorm. De coronamaatregelen waarmee we geconfronteerd zijn hebben laten zien – en laten op de dag van vandaag nog steeds zien – dat inperkingen van onze vrijheden direct effect hebben op het welbevinden van ons allemaal. Dat in veel landen heden ten dage die vrijheid – ook zonder corona – nog steeds geen gemeengoed is, is voor ons ook moeilijk voorstelbaar. Laten we onze vrijheden daarom ‘na corona’ extra waarderen en koesteren. Het is en blijft een bijzonder belangrijk goed en we moeten blij zijn dat we vrij zijn!


Beste inwoners van Stevensbeek,

 

Ondanks de rust in ons dorp houden wij als DorpsRaad relevante ontwikkelingen in de gaten en zijn wij, waar mogelijk en nodig, nog steeds actief. Met name zijn wij nu doende om door en met inwoners van Stevensbeek opgestelde dorpontwikkelingsplannen door de gemeente goedgekeurd te krijgen. U heeft hierover enkele weken geleden in de Bles al een artikel kunnen lezen en wij houden u geïnformeerd.

 

Mocht u menen dat wij als DorpsRaad iets over het hoofd zien of ergens aandacht voor zouden moeten hebben, laat het ons aub weten.

In deze tijd van het jaar vindt doorgaans onze halfjaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Vanwege het coronavirus zal die vergadering voor de zomer zeker niet meer kunnen gaan plaatsvinden. Wij hopen dat wij later dit jaar alsnog een algemene ledenvergadering kunnen houden.

 

Tot slot. De ontwikkelingen rondom het coronavirus lijken iets positiever te worden. Het lijkt erop dat op kortere termijn steeds meer versoepelingen van overheidsbeleid over wat wel en niet mag/kan zullen worden afgekondigd. Maar wat het ‘nieuwe normaal’ zal worden, is nog steeds onduidelijk. Wij vragen iedereen de komende tijd voorzichtig te blijven en dus nog vol te houden, ook al valt dat vooral met het mooie weer niet altijd mee.

 

 

Geniet ook in deze coronatijd van de mooie lente, blijf gezond en tot gauw.

 

De Dorpsraad

Hallo lieve dorpsgenoten,

 

Menigeen zegt dat we ons momenteel in een oorlogssituatie bevinden en wel met een onzichtbare vijand: het coronavirus. De Nationale Dodenherdenking heeft gelet daarop dit jaar wellicht een nog meer bijzondere betekenis gekregen. Inmiddels heeft het gevecht tegen corona namelijk in Nederland al vele slachtoffers geëist, in het bijzonder ook in onze provincie Noord-Brabant. Burgemeester Fränzel van onze gemeente heeft op 4 mei jl. in het kader van Nationale Herdenking in het bijzijn van de voorzitter van onze DorpsRaad een bloemstuk gelegd bij het monument op het park. Het leggen van het bloemstuk ging vergezeld van het luiden van de klok van de kiosk, waardoor het moment nog mooier en ‘waardiger’ werd.

 

Afgelopen week zou in Stevensbeek op 5 mei jl. ook het Bevrijdingsfestival hebben plaatsgevonden. Dit festival, georganiseerd door ‘ons dorp’, zou in onze gemeente de afsluiting zijn van het 75-jarige jubileum van de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. We weten inmiddels allemaal dat en waarom het festival niet doorgegaan is. Uiteraard hopen we dat ons dorp op een later moment alsnog dit festival kan organiseren, op een gepast moment en op gepaste wijze.

 

 

Verder is en blijft het, voor zover wij weten, betrekkelijk rustig in ons dorp. Iedereen lijkt zich aardig te redden in de huidige situatie. Dat stelt ons gerust. Mochten er toch nog mensen zijn die op een of andere manier getroffen zijn en hulp nodig hebben, vraag het ons of een mede-dorpsgenoot. De bereidheid om te helpen is er natuurlijk nog steeds.

Q en A’s oefening extreem geweld okt – nov 2019 Sint Anthonis

 

Scenarioschets: Wat wordt er beoefend

In week 41 (maandag 7 oktober t/m 10 oktober), week 46 ( 11 november tm 14 november) en week 47 (18 november tm 21 november) organiseren de Mobiele Eenheden van Politie Rotterdam en Den Haag de ME oefendagen in Sint Anthonis. Op verschillende locaties wordt er geoefend:  het MOB-complex (Oploo), Radioplassen/ MSV (Stevensbeek) en de voormalige Boerenbond aan de Molenstraat in Wanroij. Deze oefendagen zijn gericht op het oefenen van casuïstiek in extreem geweld en CTER (terrorisme).
Er nemen meer dan 200 figuranten, LOTUS-slachtoffers, medewerkers van politie aan deze oefening. Alle hulpdiensten hebben bij (grote) incidenten een taak en daarbij is het essentieel dat zij goed op elkaar ingespeeld zijn. In verschillende pittige scenario’s worden de hulpdiensten die dag geconfronteerd met incidenten waarbij sprake is van extreem/ grof geweld.

Is het geoorloofd foto's te maken van de training?

Ja, maar alleen als de foto’s worden genomen op of vanaf de openbare weg. Overigens is het oefenterrein afgesloten en niet toegankelijk.

 

Wat is er aan de hand bij het MOB complex Oploo, Radioplassen/ MSV Sint Anthonis/ op de Molenstraat in Wanroij?

De mobiele eenheid van politie Rotterdam en Den Haag houdt op verschillende locaties oefeningen.

 

Zijn er wegafsluitingen?

Er zijn geen wegafsluitingen voor deze training. Wel zal op sommige locaties bepaalde gedeeltes afgesloten zijn. Dit heeft echter geen gevolgen voor bezoekers. Gedurende de dag pendelen verschillende voertuigen van de Mobiele Eenheid naar de locaties heen en terug. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van zwaailicht en sirene.

Gaan jullie trainen omdat er een concrete terroristische dreiging is?

Nee, er wordt gezamenlijk getraind/geoefend, zodat bij een grote calamiteit de leden van de Mobiele Eenheid zeer goed op elkaar zijn ingespeeld.

Er wordt geschoten/ik hoor knallen en explosies in de omgeving van het MOB-complex (Oploo), Radioplassen/ MSV (Stevensbeek) en de voormalige Boerenbond aan de Molenstraat in Wanroij .

Dit is in verband met een grote oefening van de Mobiele Eenheid. In verschillende pittige scenario’s worden de hulpdiensten die dag geconfronteerd met incidenten waarbij sprake is van extreem/ grof geweld. Er wordt tijdens de oefeningen met oefenmunitie gewerkt.

 

Wordt de Politiehelikopter ook ingezet bij deze oefening?
Dat is nog niet zeker. Het is niet uitgesloten dat de helikopter ook wordt ingezet.

 

Hoe lang gaat de oefening duren? En tot hoe laat gaat dit door?

Er wordt geoefend van 08.00 tot 19.00 uur. We doen onze uiterste best de overlast tot een minimum te beperken.

Waarom wordt deze oefening niet ergens anders gehouden?

Omdat deze panden leegstaan, hebben we hier als Mobiele Eenheid alle ruimte om op een veilige manier te oefenen met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Wat is het nut van deze oefening? Ik heb er last van.

Deze oefening is erg belangrijk omdat wordt geoefend zodat snel en adequaat kan worden opgetreden bij een groot incident of eventuele acute dreiging. Daarnaast wordt geoefend hulp te verlenen aan degene die dit nodig hebben (o.a. de LOTUS-slachtoffers.).

Waarom ben ik hiervan niet persoonlijk op de hoogte gebracht?

Voor deze oefening zijn direct omwonenden en bedrijven in de directe omgeving per brief geïnformeerd. Ook heeft er een aankondiging in de plaatselijke krant gestaan en op de website en verschillende social media kanalen van de politie en gemeente.

 

Waar kan ik terecht met klachten over deze oefening?

 

Klachten over deze oefening kunt u indienen bij de Gemeente Sint Anthonis. U kunt terecht op de website van de gemeente www.sintanthonis.nl of stuur een e-mail naar postbus@sintanthonis.nl

 

 

 

 

 

 

Vitale Kernen is niet langer meer actief.

Subsidieprogramma

De gemeente Sint Anthonis heeft inmiddels het subsidieprogramma Vitale Kernen in werking gebracht. Dit programma behelst een subsidieregeling, die allerlei activiteiten op het gebied van leefbaarheid stimuleert. Op de website van de gemeente vind je alle relevante informatie over dit programma: 

https://www.sintanthonis.nl/inwoners/leefbaarheid-vitale-kernen_42059.

 

Initiatieven

Wij stimuleren alle inwoners van Stevensbeek om initiatieven te bedenken, die de leefbaarheid in ons dorp op een of andere wijze kunnen verbeteren en/of versterken. Wij denken graag met u mee om te bezien of en op welke wijze uw initiatief in aanmerking kan komen voor een subsidie op basis van het subsidieprogramma Vitale Kernen.

 

Adviesraad

Of een initiatief in aanmerking komt voor een subsidie uit voornoemd programma hangt van twee beoordelingen af. In de eerste plaats beoordeelt de gemeente zelf of het initiatief qua wet- en/of regelgeving mogelijk en/of toegestaan is. Als dat volgens de gemeente het geval is, zal de zogenaamde adviesraad aan de hand van een bepaalde, door de gemeente voorgeschreven methodiek beoordelen of het initiatief de leefbaarheid in ons dorp verbetert en/of versterkt. Als de adviesraad daarover positief oordeelt, dan komt het initiatief voor subsidie in aanmerking. De gemeente zal daartoe dan een subsidiebesluit nemen en sturen naar de initiatiefnemer.

 

De adviesraad in ons dorp wordt gevormd door de volgende personen:

- Marius Peters

- Paul Timmermans

- Willy van Kampen

- Peter Janssen

- Tanja van Sambeek

- Wendy Beerkens en

- Ilona Kersten.

 

De adviesraad wordt voorgezeten door Theo van Oorschot, als voorzitter van de Dorpsraad.

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 december 2019

Beste leden van de Vereniging Stevensbeek,

 

zoals al eerder aangekondigd vindt op 17 december 2019 een volgende algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Stevensbeek plaats.

 

Bent u lid, dan bent u hiervoor van harte uitgenodigd. Bent u nog geen lid, dan nodigen wij u uit dat alsnog te worden en naar de ALV te komen.

 

De ALV wordt gehouden in ’t Stekske, aanvang 19.30 uur stipt. De koffie staat vanaf 19.15 uur klaar.

 

Agenda:

1)         Welkom – opening

2)         Vaststellen notulen ALV 28 mei 2019

3)         Mededelingen van het bestuur

4)         Mededelingen vanuit de werkgroepen

-      Werkgroep Stevensgroen, presentatie plan Patersveld, toelichting stand van zaken

-      Werkgroep Jeugdpanel

-      Werkgroep Bevrijdingsfestival

5)         (Her)benoeming bestuur vereniging

6)         Benoeming commissie jaarrekening 2019

7)         Update speerpunten vereniging:

-      Ontwikkelingen plan Lindebeek, Stevenshof (presentatie Reuvers Bouw na ALV)

-      Stand van zaken Bovans

-      Stand van zaken Vitale Kernen

-      Dorpsontwikkelingsplan

8)         Rondvraag

 

9)         Sluiting van de vergadering

 

Ten aanzien van agendapunt 2 (notulen vorige ALV) geldt dat het concept voor deze notulen te raadplegen is op de website 

 

Er wordt natuurlijk weer een verslag gemaakt van de ALV, dat te zijner tijd op de website zal worden gepubliceerd.

  

Ten aanzien van agendapunt 5 ((her)benoeming bestuur vereniging) geldt dat elk van de huidige bestuursleden zich herkiesbaar stelt. Echter, indien andere leden interesse hebben in een bestuursfunctie van onze vereniging, dan worden zij uitgenodigd zich aan te melden bij Theo van Oorschot (06-52064333) dan wel Juan Jakobs (06-12047540).

 

Aansluitend aan de ALV zal Reuvers Bouw, de ontwikkelaar van plan Lindebeek, Stevenshof – samen met makelaar Twan Poels – het definitieve plan voor fase 1 van het plan Lindebeek, met bijbehorende planning en (te koop zijnde) woningen, presenteren en u overigens informeren over al datgene wat in dit verband relevant is.

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat ook die bewoners van ons dorp, die ervoor gekozen hebben om geen lid te worden van onze vereniging, de presentatie van de Reuvers Bouw kunnen bijwonen, vindt dit deel van de vergadering formeel niet in het kader van de ALV plaats, maar aansluitend daarop. De bedoeling is dat we met dit deel van de vergadering omstreeks 20.45 uur aan zullen vangen. 

Inloopspreekuur door Vrijwilligerspunt en Dorpsteam Sint Anthonis

 

In april gaat het Vrijwilligerspunt samen met het Dorpsteam in een aantal kerkdorpen inloopspreekuren houden. Iedereen die kennis wil maken met medewerkers van het Dorpsteam en Vrijwilligerspunt, is van harte welkom om binnen te lopen.

 

Het inloopspreekuur in Stevensbeek vindt plaats op:

 

Woensdag 10 april in ’t Stekske van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Voor welke vragen kunt u binnenlopen?

Informatie over vrijwilligerswerk: voor u zelf of voor uw vereniging. Iedereen die een persoonlijke vraag aan het Dorpsteam heeft of wil weten wat het Dorpsteam doet nodigen we ook van harte uit. De koffie en thee staan klaar en aanmelden is niet nodig.

 

 

Meer informatie: vrijwilligerspuntsintanthonis@sociom.nl of 0485-700500 (Wendy Huijbers) en dorpsteam@sintanthonis.nl of 0485 – 700521. 



Impressions