Ons dorp, ons leven.

Welkom

Beste lezer,

welkom op de website van Vereniging Stevensbeek. Wij hopen dat deze website jou de door jou gezochte of benodigde informatie biedt. Mocht dat niet het geval zijn, laat het ons aub weten. Ook als u meent dat de website onjuist of onvolledig is, horen wij dat graag.
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 december 2019

Beste leden van de Vereniging Stevensbeek,

 

zoals al eerder aangekondigd vindt op 17 december 2019 een volgende algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Stevensbeek plaats.

 

Bent u lid, dan bent u hiervoor van harte uitgenodigd. Bent u nog geen lid, dan nodigen wij u uit dat alsnog te worden en naar de ALV te komen.

 

De ALV wordt gehouden in ’t Stekske, aanvang 19.30 uur stipt. De koffie staat vanaf 19.15 uur klaar.

 

Agenda:

1)         Welkom – opening

2)         Vaststellen notulen ALV 28 mei 2019

3)         Mededelingen van het bestuur

4)         Mededelingen vanuit de werkgroepen

-      Werkgroep Stevensgroen, presentatie plan Patersveld, toelichting stand van zaken

-      Werkgroep Jeugdpanel

-      Werkgroep Bevrijdingsfestival

5)         (Her)benoeming bestuur vereniging

6)         Benoeming commissie jaarrekening 2019

7)         Update speerpunten vereniging:

-      Ontwikkelingen plan Lindebeek, Stevenshof (presentatie Reuvers Bouw na ALV)

-      Stand van zaken Bovans

-      Stand van zaken Vitale Kernen

-      Dorpsontwikkelingsplan

8)         Rondvraag

 

9)         Sluiting van de vergadering

 

Ten aanzien van agendapunt 2 (notulen vorige ALV) geldt dat het concept voor deze notulen te raadplegen is op de website 

 

Er wordt natuurlijk weer een verslag gemaakt van de ALV, dat te zijner tijd op de website zal worden gepubliceerd.

  

Ten aanzien van agendapunt 5 ((her)benoeming bestuur vereniging) geldt dat elk van de huidige bestuursleden zich herkiesbaar stelt. Echter, indien andere leden interesse hebben in een bestuursfunctie van onze vereniging, dan worden zij uitgenodigd zich aan te melden bij Theo van Oorschot (06-52064333) dan wel Juan Jakobs (06-12047540).

 

Aansluitend aan de ALV zal Reuvers Bouw, de ontwikkelaar van plan Lindebeek, Stevenshof – samen met makelaar Twan Poels – het definitieve plan voor fase 1 van het plan Lindebeek, met bijbehorende planning en (te koop zijnde) woningen, presenteren en u overigens informeren over al datgene wat in dit verband relevant is.

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat ook die bewoners van ons dorp, die ervoor gekozen hebben om geen lid te worden van onze vereniging, de presentatie van de Reuvers Bouw kunnen bijwonen, vindt dit deel van de vergadering formeel niet in het kader van de ALV plaats, maar aansluitend daarop. De bedoeling is dat we met dit deel van de vergadering omstreeks 20.45 uur aan zullen vangen. 

ME oefeningen bij radioplassen

 

Q en A’s oefening extreem geweld okt – nov 2019 Sint Anthonis

 

Scenarioschets: Wat wordt er beoefend

In week 41 (maandag 7 oktober t/m 10 oktober), week 46 ( 11 november tm 14 november) en week 47 (18 november tm 21 november) organiseren de Mobiele Eenheden van Politie Rotterdam en Den Haag de ME oefendagen in Sint Anthonis. Op verschillende locaties wordt er geoefend:  het MOB-complex (Oploo), Radioplassen/ MSV (Stevensbeek) en de voormalige Boerenbond aan de Molenstraat in Wanroij. Deze oefendagen zijn gericht op het oefenen van casuïstiek in extreem geweld en CTER (terrorisme).
Er nemen meer dan 200 figuranten, LOTUS-slachtoffers, medewerkers van politie aan deze oefening. Alle hulpdiensten hebben bij (grote) incidenten een taak en daarbij is het essentieel dat zij goed op elkaar ingespeeld zijn. In verschillende pittige scenario’s worden de hulpdiensten die dag geconfronteerd met incidenten waarbij sprake is van extreem/ grof geweld.

Is het geoorloofd foto's te maken van de training?

Ja, maar alleen als de foto’s worden genomen op of vanaf de openbare weg. Overigens is het oefenterrein afgesloten en niet toegankelijk.

 

Wat is er aan de hand bij het MOB complex Oploo, Radioplassen/ MSV Sint Anthonis/ op de Molenstraat in Wanroij?

De mobiele eenheid van politie Rotterdam en Den Haag houdt op verschillende locaties oefeningen.

 

Zijn er wegafsluitingen?

Er zijn geen wegafsluitingen voor deze training. Wel zal op sommige locaties bepaalde gedeeltes afgesloten zijn. Dit heeft echter geen gevolgen voor bezoekers. Gedurende de dag pendelen verschillende voertuigen van de Mobiele Eenheid naar de locaties heen en terug. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van zwaailicht en sirene.

Gaan jullie trainen omdat er een concrete terroristische dreiging is?

Nee, er wordt gezamenlijk getraind/geoefend, zodat bij een grote calamiteit de leden van de Mobiele Eenheid zeer goed op elkaar zijn ingespeeld.

Er wordt geschoten/ik hoor knallen en explosies in de omgeving van het MOB-complex (Oploo), Radioplassen/ MSV (Stevensbeek) en de voormalige Boerenbond aan de Molenstraat in Wanroij .

Dit is in verband met een grote oefening van de Mobiele Eenheid. In verschillende pittige scenario’s worden de hulpdiensten die dag geconfronteerd met incidenten waarbij sprake is van extreem/ grof geweld. Er wordt tijdens de oefeningen met oefenmunitie gewerkt.

 

Wordt de Politiehelikopter ook ingezet bij deze oefening?
Dat is nog niet zeker. Het is niet uitgesloten dat de helikopter ook wordt ingezet.

 

Hoe lang gaat de oefening duren? En tot hoe laat gaat dit door?

Er wordt geoefend van 08.00 tot 19.00 uur. We doen onze uiterste best de overlast tot een minimum te beperken.

Waarom wordt deze oefening niet ergens anders gehouden?

Omdat deze panden leegstaan, hebben we hier als Mobiele Eenheid alle ruimte om op een veilige manier te oefenen met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Wat is het nut van deze oefening? Ik heb er last van.

Deze oefening is erg belangrijk omdat wordt geoefend zodat snel en adequaat kan worden opgetreden bij een groot incident of eventuele acute dreiging. Daarnaast wordt geoefend hulp te verlenen aan degene die dit nodig hebben (o.a. de LOTUS-slachtoffers.).

Waarom ben ik hiervan niet persoonlijk op de hoogte gebracht?

Voor deze oefening zijn direct omwonenden en bedrijven in de directe omgeving per brief geïnformeerd. Ook heeft er een aankondiging in de plaatselijke krant gestaan en op de website en verschillende social media kanalen van de politie en gemeente.

 

Waar kan ik terecht met klachten over deze oefening?

 

Klachten over deze oefening kunt u indienen bij de Gemeente Sint Anthonis. U kunt terecht op de website van de gemeente www.sintanthonis.nl of stuur een e-mail naar postbus@sintanthonis.nl

 

 

 

 

 

 

Melding openbare ruimte met Verbeterdebuurt.nl

Verbeterdebuurt.nl is een online systeem waarmee burgers zelf de meldingen kunnen invoeren. Door een punaise op betreffende locatie te prikken en enkele basisgegevens in te voeren op de website is de melding voor iedereen zichtbaar. De melding komt binnen bij de gemeente als een e-mail en wordt daar op de gebruikelijke wijze afgehandeld.

Let op! Een klacht of melding zal in Verbeterdebuurt als afgehandeld worden beschouwd wanneer het probleem is verholpen of wanneer de gemeente heeft besloten wat er conform het gemeentebeleid mee gedaan moet worden. Dat kan betekenen dat uw melding niet het resultaat heeft waarop u gerekend had. U kunt dan het beste telefonisch om uitleg vragen. U belt dan 0485 388888.

Er is ook een verbeterdebuurt-app beschikbaar. U kunt dus ook meldingen doen met uw smartphone. Natuurlijk mag u ook nog steeds bellen met de gemeente. De telefoniste zal dan de melding direct in verbeterdebuurt invoeren, zodat deze ook op de website te zien is. U kunt dus met de pc en met de smartphone of tablet meldingen doen, maar ook aan de balie en telefonisch.

Alle meldingen komen op de website van verbeterdebuurt.nl te staan. U ziet rode punaises waar meldingen nog open staan en groene vlaggen daar waar de melding is afgehandeld. De meldingen dienen te vallen in de volgende categorieën:

• Afval
• Water en riolering
• Verkeer en bestrating
• Groen- en spelvoorzieningen
• Straatmeubilair en verlichting
• Overlast
• Bouwoverlast

Meldingen over andere zaken kunt u het beste telefonisch of met een e-mail naar postbus@sintanthonis.nl afdoen. Is er sprake van een gevaarlijke situatie dan belt u met 388888 of buiten kantooruren met 06 10 94 76 55.
Op verbeterdebuurt.nl kunt u uzelf ook registreren door een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. U kunt dan de door u gedane meldingen makkelijk beheren.


De notulen van de leden vergadering eind 2018 en het financieel verslag over 2018 kunt u nu lezen op de pagina van achtergronddocumenten. 

 

Nog geen lid van de vereniging?

U kunt zich nog aanmelden voor de Vereniging Stevensbeek!

Velen hebben zich inmiddels aangemeld als lid van de Vereniging Stevensbeek. Wellicht heeft u nog geen kans gezien om u aan te melden. Vul het formulier in en geef af bij een van de inlever adressen.

 

Op deze website kunt u het formulier downloaden (kijk onder het tabblad VERENIGING). Ook vind u op deze websitepagina de meest relevante informatie over de nieuwe Vereniging Stevensbeek.

 

Bent u het formulier kwijt en lukt het u niet om via de website het formulier uit te printen? Geen probleem. Bel een van ons , dan zorgen wij ervoor dat u alsnog een formulier ontvangt.

 

Juan Jakobs, Lactariaweg 36 (06 1204 7540)

Theo van Oorschot, Stevensbeekseweg 45 (06 5206 4333)

Matt van den Oever, Lactariaweg 20 (06 2901 3905)

Henk Pouwels, Mullemsedijk 17 (06 3330 8940)

Jos Pluk, Bethaniëstraat 1 (06 2143 7139)

  Jos van den Berg, Radioweg 16 (06 2316 6036)

  Chantal Gommans, Cerespark 7 (06 5088 1633)


Oproep

Er worden veel activiteiten in Stevensbeek georganiseerd. Onze verenigingen, stichtingen en (werk)groepen zijn erg actief.

Voor een goede afstemming van de planning roepen wij iedereen op die een activiteit wil organiseren om de geplande datum door te geven aan de BLES-redactie. Dan wordt voorkomen dat de activiteiten elkaar doorkruisen en het geeft wellicht ook kansen om samenwerking te vinden.

 

Dus: meld de activiteiten aan de BLES-redactie zodat deze in onze gemeenschappelijke agenda kan worden opgenomen.

je kunt het volgende mailadres gebruiken:  bles@ruimtevoormorgen.nl 

 


Onze doelstelling.

Goed wonen door samenleven

 

De Vereniging Stevensbeek heeft als doel de leefbaarheid in Stevensbeek te versterken en de levensloop-bestendigheid  en de attractiviteit te vergroten. 

 

 

Vereniging Stevensbeek

Lactariaweg 20

5844 AJ Stevensbeek

dorpsraadstevensbeek@gmail.com

KvK 67425356

 Download
Welkom in Stevensbeek
welkom in Stevensbeek.mp4
MP4 video/audio bestand 82.0 MB