Beste leden van de Vereniging Stevensbeek (en natuurlijk alle andere inwoners van ons dorp),

 

Een wat uitgebreider bericht dan u van ons gewoon bent. Maar tijden zijn dan ook ‘ongewoon’. Het coronavirus is hardnekkiger dan aanvankelijk gedacht werd. Het belemmert de meesten van ons datgene te doen wat voorheen, voordat het virus er was, zo vanzelfsprekend was. Iedereen heeft daar in meer- of mindere mate last van. Gelukkig zijn er tot nog toe, voor zover ons bekend, in ons dorp maar zeer weinig gevallen van corona bekend. Hopelijk blijft dat zo en blijft iedereen gezond.

 

In het voorjaar hebben wij vanwege corona-perikelen onze gebruikelijke algemene ledenvergadering niet kunnen houden. Op 27 oktober a.s. hadden wij ons voorgenomen om onze (najaars) ledenvergadering te houden en daarin ook de punten, welke normaliter in de voorjaarsvergadering aan de orde komen te behandelen. Echter, vanwege de recente, verder aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus en onze verwachting dat deze maatregelen eerder ‘strenger’ dan ‘losser’ zullen worden, hebben wij besloten ook de najaarsvergadering van onze vereniging te annuleren.

Vanwege deze annulering zal onze ledenvergadering niet in de gelegenheid zijn diverse, voor ons als bestuur benodigde besluiten te nemen. Voor zover die besluiten later alsnog nodig zijn, komen die in een volgende ledenvergadering – hopelijk in het voorjaar van 2021 – aan de orde. Verder zullen wij als bestuur gewoon doorgaan met de dingen die ons dagelijks bezig houden. Want we zitten zeker niet stil, ondanks corona. Integendeel, eigenlijk zijn we best druk!

 

Omdat wij het als bestuur toch van belang vinden om onze leden – als is het maar op hoofdlijnen – te informeren over verenigingsaangelegenheden, doen we dat middels dit bericht en wel als volgt.

 

Jaarrekening 2019, verslag commissie controle jaarverslag, décharge bestuur

De financiële positie van onze vereniging is goed te noemen. Wij zijn ruimschoots in de gelegenheid om aan onze verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

De jaarrekening over het jaar 2019 is door ons bestuur met medewerking van Marieke Bens opgesteld en vastgesteld. Deze jaarrekening is voor geïnteresseerden te vinden en in te zien op onze website www.verenigingstevensbeek.nl.

De door de ledenvergadering eind 2019 benoemde commissie heeft de jaarrekening 2019 ook gecontroleerd, deze goed bevonden en enkele aanbevelingen gedaan aan ons bestuur, die door ons uiteraard ter harte genomen zijn. Het advies van de commissie is eveneens te vinden op onze website.

De commissie heeft de ledenvergadering ook geadviseerd om ons als bestuur décharge te verlenen. Omdat de verlening van décharge alleen in de ledenvergadering kan plaatsvinden, zal die op en voor de eerstvolgende vergadering alsnog worden geagendeerd.

Mocht u vragen hebben ten aanzien van onze jaarrekening 2019 stelt u deze gerust aan Theo van Oorschot of Juan Jakobs.

 

Herbenoeming twee bestuursleden

Tijdens de laatste ledenvergadering heeft een herbenoeming van ons als voltallige bestuur plaatsgevonden. Henk Pouwels en Jos van den Berg zijn daarbij toen voor de periode van één jaar herbenoemd. In feite zou tijdens de geplande najaarsvergadering een herbenoeming van deze bestuursleden plaatsvinden dan wel zouden mogelijk nieuwe bestuursleden benoemd kunnen worden. Omdat onze statuten niet voorzien in de mogelijkheid dat een ledenvergadering niet kan plaatsvinden, hebben wij als bestuur – om pragmatische redenen – besloten om de (her)benoeming van Henk Pouwels en Jos van den Berg naar de najaarsvergadering van 2021 te verschuiven. Henk en Jos zijn graag bereid om tot die tijd hun bestuursfunctie te continueren.

 

Benoeming commissie jaarrekening 2020

In de najaarsvergadering wordt ook immer een nieuwe commissie benoemd, die de jaarrekening van het betreffende jaar zal controleren en dienaangaande een advies aan het bestuur en de vergadering uitbrengt. Voor het jaar 2019 bestond die commissie uit Bas Knapen en Wendy Frehé. Wij hebben hen bereid gevonden dat volgend jaar nog een keer te doen.

 

Speerpunten 2020-2021

Zoals gezegd, als bestuur zitten wij – en zitten onze werkgroepen – ondanks corona niet stil. Zonder volledig te zijn hebben wij ons afgelopen jaar in het bijzonder met de volgende projecten bezig gehouden:

 

Hof Lindebeek

Wij zijn zeer verheugd met het feit dat het project Hof Lindebeek van start is gegaan. Het weghalen van de beplanting rondom het terrein schept ruimte en zicht. Wij hebben regelmatig overleg met Reuvers Bouw in verband met de ontwikkeling van jongerenhuisvesting in de voormalige kerk en hebben Reuvers Bouw gevraagd het dorp op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom Hof Lindebeek in zijn algemeenheid en activiteiten die zullen gaan plaatsvinden. U kunt een en ander ook zelf bijhouden via de website www.lindebeek.nl.

 

Dorpontwikkelingsplannen

Afgelopen jaar zijn wij als bestuur, tezamen met het bestuur van SVS en een groot aantal andere partijen, en ondersteund door Gerard de Baaij als procesbegeleider, druk geweest met de ontwikkeling van enkele mooie en ambitieuze dorpontwikkelingsplannen. Deze plannen dienen ter verbetering en versterking van diverse voorzieningen en structuren in ons dorp. Onze plannen worden ook ondersteund door de gemeente Sint Anthonis en de gemeente heeft voor de realisatie daarvan, zoals u inmiddels ongetwijfeld heeft vernomen via de krant en/of sociale media, ook een flink bedrag  toegekend aan onze vereniging. Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee, net als alle betrokkenen die aan de totstandkoming van de plannen hebben meegewerkt. Inmiddels hebben wij ook een projectorganisatiestructuur uitgewerkt in verband met de uitwerking en realisatie van die plannen. Wij hopen dat het grootste deel van de plannen, zo niet alle plannen, in 2021 gerealiseerd kan gaan worden. Dat is een flinke opgave, maar alle betrokkenen zijn erg enthousiast en gemotiveerd.

Informatie aangaande de dorpontwikkelingsplannen en de projectorganisatie als voormeld kan gevonden worden op onze website. Mocht u daar toch nog meer over willen weten of in het kader van de uitwerking en realisatie een rol willen spelen, neemt u dan contact op met Juan Jakobs.

Overigens is het eerste ‘resultaat’ van één van de dorpontwikkelingsplannen al zichtbaar in ons dorp: in het midden van de skeelerbaan bij de sportvelden ziet u inmiddels de vlag van Sportland Stevensbeek wapperen!

 

Bevrijdingsactiviteiten

Helaas heeft het bevrijdingsfestival in ons dorp geen doorgang kunnen vinden, wederom vanwege corona. Wel is er door ons bestuur in nauwe samenwerking met de Heemkundevereniging een ‘bevrijdingsroute’ uitgezet en georganiseerd. Het resultaat is overweldigend geweest. 1000 boekjes met daarin de route beschreven zijn allemaal ‘op’! Wij zijn ervan overtuigd dat deze bevrijdingsroute de komende jaren, zo niet decennia, door veel mensen nog gereden zal worden.

Voorafgaande aan de opening van de bevrijdingsroute werd op ons park de nieuwe kiosk geopend. De kiosk was het allereerste Vitale Kernen-project en heeft een mooie, toepasselijke naam gekregen: Parkzicht. Wij zijn erg blij met deze nieuwe aanwinst in/van ons dorp en bedanken alle vrijwilligers die zich voor de kiosk hebben ingezet en aan de bouw ervan hebben bijgedragen.

 

Patersveld

Zoals u weet is onze werkgroep Stevensgroen al geruime tijd en met heel veel inzet en enthousiasme doende met de uitwerking van de plannen voor het voormalige Patersveld. De fase van plannen nadert een einde en de verwachting is dat eind dit/begin volgend jaar de schop in de grond gaat.

De werkgroep zal u zelf via de Bles geïnformeerd houden over de voortgang van dit project.

 

Tot zover deze wat meer uitgebreide (dan gebruikelijk) update. Wij realiseren ons dat we hierbij vele andere onderwerpen die ons bezig houden dan wel hebben gehouden niet genoemd hebben. We willen onze vrijwilligers die zich voor of in verband met die onderwerpen hebben ingezet ook zeker niet tekort doen en hen hierbij ook nadrukkelijk bedanken voor hun enorme inzet en betrokkenheid bij ons dorp.

 

Wij hopen dat wij elkaar in het voorjaar van 2021 weer op een ledenvergadering zullen kunnen ontmoeten en dat wij u dan ‘live’ en uitgebreider kunnen informeren over de vereniging aangaande zaken. Blijft u allen tot die tijd gezond.

 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht of anderszins nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u graag één van onze bestuursleden benaderen.

 

DorpsRaad

 

Vereniging Stevensbeek

 

 

 


Coronacrisis in de gemeente Sint Anthonis:

 

Informatie over de coronacrisis vindt u op www.sintanthonis.nl. Van daaruit wordt u zo nodig doorverwezen naar websites van de Rijksoverheid, het RIVM en de veiligheidsregio.

Ook via de gemeentepagina, Facebook, Twitter en Instagram houdt de gemeente u op de hoogte van actuele ontwikkelingen (niet via Whatsapp!).

Voor ondernemers is er een aparte ondernemerspagina met corona-onderwerpen beschikbaar via www.sintanthonis.nl.

Voor vragen belt u de gemeente 0485 388888 of het landelijke nummer: 0800 1351

 

Als u op onderstaande afbeeldingen klikt komt u direct op de bijbehorende pagina's

 

 


 

 

LATEN WE PROBEREN OP ELKAAR TE LETTEN EN ER VOOR ELKAAR TE ZIJN!

 

Hallo lieve dorpsgenoten,

 

Sinds kort is het leven in de wereld niet meer zoals het was. Oorzaak: het coronavirus.

Ook voor iedereen in ons dorp heeft dit virus op een of andere manier gevolgen. 

Wij hopen in de eerste plaats oprecht dat iedereen in ons dorp besmetting met

het virus bespaard zal blijven en dat diegenen die onverhoopt toch besmet mochten raken

er weer goed en snel bovenop zullen komen.

 

Door de van overheidswege in verband met het virus geadviseerde maatregelen verandert ook

ons sociale leven enorm. Kort gezegd worden we geacht geen of zo min mogelijk contact met

anderen te hebben. Voor met name de (alleenstaande) ouderen in ons dorp is dit ingrijpend.

We moeten er met elkaar voor zorgen dat niemand in ons dorp als het ware in isolement geraakt.

 

Voor sommigen betekent een en ander ook dat het kunnen voorzien in eerste levensbehoeften er

niet eenvoudiger op wordt. Boodschappen doen bij een van de supermarkten in de buurt is niet

meer vanzelfsprekend, omdat er dan noodgedwongen contacten met anderen zullen zijn.

Ook hier roepen wij de andere dorpsgenoten op, waar mogelijk, voor elkaar te zorgen op

het moment dat bewoners van ons dorp bijvoorbeeld geen boodschappen meer kunnen doen.

Het is bijzonder fijn en prijzenswaardig te zien dat er vanuit het dorp al initiatieven via Facebook

bekend gemaakt zijn, welke er op gericht zijn mensen op dit praktische vlak te helpen. Top!

 

Aan diegenen die op een of andere manier getroffen zijn of hulp nodig hebben doen wij ook

de uitdrukkelijk oproep: durf een mede-dorpsgenoot te vragen! Of vraag het één van onze

Dorpsraadsleden. Er is altijd wel iemand in staat om met praktische zaken behulpzaam te zijn,

hoe klein of groot ook.

 

Het is hoogst onzeker hoe lang de huidige situatie voortduurt.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende dagen, weken en wellicht zelfs maanden

met al datgene wat komen gaat. Laten we proberen hierbij op elkaar te letten. En er, waar mogelijk, voor elkaar te zijn.

 

 

De DorpsRaad