PLAN ZONNEPARK STEVENSBEEK

10 April

 

Beste dorpsgenoten,

 

Inmiddels heeft u via onze website (of de website van de gemeente Sint Anthonis) de nodige informatie kunnen (in)zien met betrekking tot het plan van de heer W. Loeffen om op zijn grondstuk - gelegen tussen grofweg – de Lactariaweg, de Mullemsedijk en de St. Josephstraat – een zonnepark te ontwikkelen en te realiseren. Dit was de eerste stap om u te informeren aangaande dit plan.

 

Stap 2 betreft de online informatieavond, welke op 12 april a.s. om 20.00 uur zal plaatsvinden. Tijdens deze informatieavond zal er allereerst nog een korte presentatie van het plan van de heer Loeffen worden gegeven door diens adviseur, DLV Advies. Maar de avond is vooral bedoeld om u in de gelegenheid te stellen uw vragen met betrekking tot plan als voornoemd te stellen aan deelnemers van de gemeente en/of DLV Advies.

 

De informatieavond is nadrukkelijk niet bedoeld om uw standpunt vóór of tegen het plan te bepleiten. Dat standpunt kunt u op 17 april a.s. aan ons kenbaar maken tijdens de daarvoor alsdan in ’t Stekske in de ochtend plaats te vinden stemming.

 

Om misbruik van de link voor de informatieavond zoveel als mogelijk te voorkomen, zullen wij deze link niet op onze website plaatsen. Indien u graag aan de informatieavond wilt deelnemen, verzoeken wij u een emailbericht aan Theo van Oorschot (theo@advvo.nl) te sturen; hij zal u dan de link waarmee u toegang krijgt tot de informatieavond toesturen.

 

Mocht u nu al weten dat u tijdens de informatieavond een vraag wilt stellen aan de gemeente dan wel DLV Advies, dan kunt u dat in het emailbericht aan Theo aangeven. Hij zal daar dan rekening mee houden.

 

De informatieavond zal overigens via Microsoft Teams plaatsvinden. Hopelijk bent u zelf in staat om in te loggen of heeft u in uw directe omgeving iemand die u daarbij kan helpen. Wij merken op dat wij u tijdens de informatieavond hoogstwaarschijnlijk niet zullen kunnen helpen wanneer het inloggen niet mocht lukken.

 

 

De DorpsRaad


Documenten gemeente:

Download
Informatie zonnepark Lactariaweg in Stev
Adobe Acrobat document 439.0 KB
Download
Bijlage 1 Hoofdlijnen kader grondgebonde
Adobe Acrobat document 4.3 MB
Download
bijlage 2 Ruimtelijke onderbouwing.pdf
Adobe Acrobat document 11.5 MB


PLAN ZONNEPARK STEVENSBEEK 

02 april 2021

 

Beste dorpsgenoten,

 

Vorige week informeerden wij u in de Bles over het plan van de heer W. Loeffen om op zijn grondstuk gelegen tussen – grofweg – de Lactariaweg, de Mullemsedijk en de St. Josephstraat – een zonnepark te ontwikkelen en realiseren. Wij gaven daarbij ook aan dat wij het belangrijk vinden van onze leden en/of het dorp te vernemen wat zij daarvan vinden.

 

Wij gaven daarbij aan dat deze raadpleging in drie stappen zal gebeuren:

 

Stap 1: het digitaal informeren van het dorp over het voorgenomen plan van de heer Loeffen. De gemeente St. Anthonis heeft op ons verzoek een korte presentatie van dat plan gemaakt, welke u vanaf morgen kunt (in)zien op onze website (www.verenigingstevensbeek.nl onder “zonnepark”

 

Stap 2: op 12 april a.s. om 20.00 uur zal online een informatieavond plaatsvinden. In de volgende Bles wordt een link bekend gemaakt, waarmee u kunt deelnemen aan die informatieavond.

Wij realiseren ons dat de ouderen onder ons mogelijk iets minder ‘actief’ en/of behendig zijn met de computer. Wij hopen dat zij hulp krijgen van of vragen aan familie, vrienden en/of buren als zij de informatieavond willen bijwonen, zodat zij, net als ieder ander, deel kunnen nemen aan die avond.

 

Stap 3: vervolgens kunt u op zaterdag 17 april a.s. tussen 9.00 en 13.00 uur in ‘t Stekske aangeven of u vindt dat dit plan doorgang moet hebben of juist niet. Er wordt dus ‘live’ gestemd, niet digitaal.

 

Tot zover.

Meer informatie vindt u in de komende Bles-uitgaven. Houdt u die aub in de gaten.

Rest ons u fijne Paasdagen toe te wensen!

 

 

De DorpsRaad


PLAN ZONNEPARK STEVENSBEEK

26 maart 2021

 

Beste dorpsgenoten,

 

Zoals bij een groot aantal van u bekend wordt er door de heer W. Loeffen op zijn grondstuk gelegen tussen – grofweg – de Lactariaweg, de Mullemsedijk en de St. Josephstraat – een zonnepark ontwikkeld. De gemeenteraad van onze gemeente heeft het plan voor dit zonnepark eerder als één van drie pilots van zonneparken op het grondgebied van onze gemeente aangewezen.

Om het zonnepark aldaar te kunnen realiseren is een wijziging van het voor het betreffende grondstuk van de heer Loeffen geldende bestemmingsplan noodzakelijk. Daarover zal de gemeenteraad later dit jaar een besluit nemen.

 

Natuurlijk geldt dat er voor elk plan voor- en tegenstanders zijn. Zo ook bij dit plan. In De Gelderlander van 20 maart jl. heeft u wellicht een artikel met betrekking tot enkele tegenstanders gelezen.

Diverse leden van onze vereniging Stevensbeek hebben ons als bestuur gevraagd na te gaan hoe onze leden dan wel ‘het dorp’ tegenover het plan voor het zonnepark op het grondstuk van de heer Loeffen staat. Zij zijn niet ‘tegen’ zonne-energieprojecten begrijpen wij, maar zijn kort gezegd van mening dat een zonnepark op deze plek nabij ons dorp niet past.

 

Wij hebben het college van B&W van onze gemeente geïnformeerd over de hiervoor bedoelde vraag en daarbij aangegeven dat wij het belangrijk vinden onze leden dan wel ‘het dorp’ daarover te raadplegen. Ook het college is hiernaar geïnteresseerd.

In een recent overleg met de gemeente hebben wij de volgende aanpak en bijbehorend tijdspad met de verantwoordelijke wethouders afgesproken:

 

Stap 1: het digitaal informeren van het dorp over het voorgenomen plan van de heer Loeffen. Dit zal op of omstreeks 2 april as gebeuren. U krijgt daarover in de volgende Bles nader bericht;

 

Stap 2: op 12 april as om 20.00 uur zal online een informatieavond plaatsvinden, waarin u ook uw vragen en/of opmerkingen aangaande het voorgenomen plan kunt stellen aan (vertegenwoordigers van) de initiatiefnemer en/of de gemeente. Nadere informatie hierover krijgt u in de Bles d.d. 9 april as;

 

Stap 3: vervolgens kunt u op zaterdag 17 april as aangeven wat u van het voorgenomen plan vindt en of u vindt dat dit plan doorgang moet hebben of juist niet. Nadere informatie omtrent deze ‘stemming’ (onder meer plaats en tijdstip) zal aan u in de Blesedities van 9 en 16 april as verstrekt worden.

 

Wij realiseren ons dat de boven gestelde werkwijze ongewoon, ‘onpersoonlijk’ en mogelijk daardoor wat onwennig is. Wij hadden u ook liever allemaal in het ’t Stekske ontvangen en persoonlijk toegesproken. Maar corona laat dat simpelweg nog steeds niet toe. Wij vinden het wel belangrijk dat ‘de stem’ van ons dorp bij ons bekend is, zodat wij de gemeente hierover kunnen informeren en het college van B&W en vervolgens ook de gemeenteraad kunnen verzoeken uitdrukkelijk met de mening van ons dorp rekening te houden.

 

 

Wij hopen daarom ook dat u zich zult laten horen, indien u over het plan voor het zonnepark als voornoemd een duidelijke mening heeft.

 

Tot slot nog twee opmerkingen. Ten eerste. Wij als DorpsRaad zullen trachten u van zoveel mogelijk objectieve informatie aangaande het voorgenomen plan te voorzien en laten het vervolgens aan ‘ons dorp’ om zich daarover een beeld en een mening te vormen. Voor ons zal bepalend zijn wat de leden van onze vereniging hiervan vinden.

Ten tweede – en gelet op eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp in ’t Stekske vinden wij het belangrijk dit expliciet op te merken. Wij hopen dat voor- en tegenstanders van het zonnepark elkaar en elkaars meningen respecteren. We hoeven het niet eens te zijn met elkaar, maar accepteren ook dat we niet allemaal hetzelfde vinden.

 

Tot zover. Houdt ook de komende Blesedities in de gaten. Mocht u naar aanleiding van dit bericht op voorhand echter al vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot Theo van Oorschot (theo@advvo.nl of 06-52064333).

 

 

De DorpsRaad